wat doet Dito voor jou?

Beleids-en adviesorganen

Zo zijn we actief in de beleids-en adviesorganen van het VAPH, het RIZIV, de FOD Sociale Zekerheid, het Belgian Disability Forum, de provinciale en gemeentelijke adviesraden, …

Hier vind je een (bijna) volledige lijst van onze mandaten in het werkveld. Deze maken van Dito één van de grootste belangenverenigingen voor personen met een handicap in Vlaanderen.

Welke mandaten neemt Dito op?

Op Vlaams niveau is er het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het VAPH regelt heel wat Vlaamse materie rond handicap. Zo keren zij persoonsvolgende budgetten uit en kan je bij hen hulpmiddelen aanvragen. Binnen het VAPH zijn er verschillende overlegtafels.

 • Het Raadgevend Comité geeft advies aan het VAPH en dus ook aan de minister van welzijn. In dit comité zitten gebruikersverenigingen als Dito, maar ook voorzieningen, experts, … Het Bureau bereidt het Raadgevend Comité voor. Ook daar zit Dito bij!
 • Meer praktische en technische zaken worden eerst in permanente werkgroepen besproken alvorens ze naar het Raadgevend Comité gaan. Er zijn drie werkgroepen. Dito zetelt in alle drie.
  • De Permanente Werkgroep Individuele Materiële Bijstand buigt zich over de tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en wagen- en woningaanpassingen en over de toepassing van het principe van Universal Design.
  • De Permanente Werkgroep Toeleiding bespreekt alles over de toeleidingsprocedure. Dit is de procedure die mensen met een handicap volgen om een persoonsvolgend budget aan te vragen.
  • De Permanente Werkgroep Financiering en Besteding: hier gaat het voornamelijk over besteding van budgetten.
 • Daarnaast is er vanuit het VAPH de Bijzondere Bijstandscommissie. Deze ​bekijkt dossiers waarbij er een aanvraag is van extra hulpmiddelen die niet op de refertelijst staan.
 • De Heroverwegingscommissie bekijkt geweigerde dossiers voor een aanvraag van een persoonsvolgend budget opnieuw.
 • Met de komst van PVF zijn er een aantal extra organen in het leven geroepen. Dito zit hier overal in.
  • De Taskforce PVF Meerderjarigen bekijkt specifieke zaken binnen het systeem van persoonsvolgende financiering die nog verder op punt moeten worden gezet.
  • De Projectgroep PVF Minderjarigen bekijkt de uitbouw van het nieuwe financieringssysteem PVF bij Minderjarigen.
  • Het overleg rond PVF Communicatie heeft als doel de gebruikers op eenzelfde manier te kunnen informeren over alles wat gaande is binnen PVF.

In samenwerking met heel wat andere verenigingen voor personen met een handicap werd in 2019 noozo  (Niet Over Ons Zonder Ons) opgericht. Dit is een Vlaamse Raad die advies geeft aan de Vlaamse regering rond handicap. NOOZO bundelt verschillende thema’s en beperkt zich niet tot welzijn of zorg.

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH). Deze raad bekijkt materies op federaal niveau die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap. De raad brengt adviezen uit over tegemoetkomingen aan personen met een handicap, tewerkstelling, toegankelijkheid van openbare gebouwen, enz. De NHRPH heeft een plenaire vergadering waarin Dito zetelt. Deze vergadering wordt voorbereid door het Bureau. Naast de plenaire vergadering zijn er ook werkgroepen die rond specifieke thema’s bezig zijn. De werkgroep ethiek behandelt ethische vraagstukken. De werkgroep NMBS verzamelt knelpunten die mensen met een handicap op de trein of in stations ervaren. De werkgroep armoede buigt zich over kwetsbare groepen. Tot slot is er de werkgroep toegankelijkheid en mobiliteit. Dito zetelt in deze vier werkgroepen.

Dito zit ook in het Belgian Disability Forum (BDF). Het BDF verenigt 18 Belgische verenigingen voor personen met een handicap en vertegenwoordigen hen op Europees en supranationaal niveau. Het BDF heeft een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur. Dito zit in beide organen.

De Commissie Sociaal Hulpbetoon. Deze behandelt aanvragen tot kwijtschelding van terugvordering van onterecht ontvangen tegemoetkomingen.

Wat hebben we al gerealiseerd?

 • De European Disability Card, het rechtvaardiger maken van de tegemoetkomingen.
 • Kortere reserveringsplicht voor wie de bus of de trein wil nemen.

Het zijn maar enkele van de vele verwezenlijkingen die onder impuls van Dito het levenslicht zagen.

word lid!

Ontdek onze ledenvoordelen

 • Leuke activiteiten en uitstappen
 • Gratis advies en informatie
 • Interessante voordeeltarieven